جزئیات
عکس ها

هنگام محاصره ورشو توسط آلمانی ها، زنان، مردان و کودکان یهودی مشغول کندن خندق های دفاعی هستند.

هنگام محاصره ورشو توسط آلمانی ها، زنان، مردان و کودکان یهودی مشغول کندن خندق های دفاعی هستند. لهستان، سپتامبر 1939.


برچسب‌ها


  • La Documentation Francaise

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Men, women, and children dig defense ditches during the German siege of Warsaw. [LCID: 25048]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.