جزئیات
عکس ها

یورگن اشتروپ، فرمانده نیروهای پلیس و اس اس، در حال بازجویی از دو یهودی است كه طی شورش محله یهودی نشین ورشو دستگیر شده اند.

یورگن اشتروپ، فرمانده نیروهای پلیس و اس اس، در حال بازجویی از دو یهودی است كه طی شورش محله یهودی نشین ورشو دستگیر شده اند. لهستان، 19 آوریل - 16 ماه مه 1943.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

SS and Police Leader Juergen Stroop interrogates two Jews arrested during the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 35205]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.