جزئیات
عکس ها

اتحادیه سربازان یهودی خط مقدم جبهه رایش برای کودکان یهودی اردوگاه های تابستانی و فعالیت های ورزشی ترتیب می دادند.

اتحادیه سربازان یهودی خط مقدم جبهه رایش برای کودکان یهودی اردوگاه های تابستانی و فعالیت های ورزشی ترتیب می دادند. آلمان، بین سال های 1934 و 1936.


  • Leo Baeck Institute

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The Reich Union of Jewish Frontline Soldiers organized summer camps and sports activities for Jewish children. [LCID: 00950]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.