جزئیات
عکس ها

جعبه های نان فطیر در یکی از انبارهای کمیته توزیع مشترک، پیش از تقسیم بین بازماندگان یهودی در اردوگاه های آوارگان.

جعبه های نان فطیر در یکی از انبارهای کمیته توزیع مشترک، پیش از تقسیم بین بازماندگان یهودی در اردوگاه های آوارگان. مکان: نامشخص، پس از جنگ.


  • American Jewish Joint Distribution Committee

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Boxes of matzah in a Joint Distribution Committee warehouse before distribution to Jewish survivors in displaced persons camps. [LCID: 31189]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.