جزئیات
عکس ها

بازماندگان اردوگاه کار اجباری بوخنوالت دور کامیون های سربازان آمریکایی جمع شده اند.

بازماندگان اردوگاه کار اجباری بوخنوالت دور کامیون های سربازان آمریکایی جمع شده اند. آلمان، ماه مه 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Survivors of the Buchenwald concentration camp gather around trucks carrying American troops. [LCID: 04064]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.