جزئیات
عکس ها

جوانان یهودی در باره نشا کردن جوانه ها آموزش می بینند. آین کلاس بخشی از دوره عمومی کشاورزی، با حمایت مالی کمیته توزیع مشترک یهودیان آمریکایی

جوانان یهودی در باره نشا کردن جوانه ها آموزش می بینند. آین کلاس بخشی از دوره عمومی کشاورزی، با حمایت مالی کمیته توزیع مشترک یهودیان آمریکایی در اردوگاه آوارگان برگن-بلزن است. آلمان، 1 اوت 1946.


  • American Jewish Joint Distribution Committee

اشتراک

Jewish youth attend a class on transplanting seedlings, part of a general course in farming sponsored by the American Jewish Joint ... [LCID: 00819]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.