جزئیات
عکس ها

بلافاصله پس از آزادی، یک زن انگلیسی یکی از بازماندگان اردوگاه را در پوشیدن کفش هایش یاری می دهد. برگن- بلزن، آلمان، پس از ماه مه 1945.

بلافاصله پس از آزادی، یک زن انگلیسی یکی از بازماندگان اردوگاه را در پوشیدن کفش هایش یاری می دهد. برگن- بلزن، آلمان، پس از ماه مه 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum
  • Imperial War Museum - Photograph Archive

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Soon after liberation, a British woman helps a camp survivor try on shoes. [LCID: 45014]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.