جزئیات
عکس ها

دو برادر جوان در یک عکس خانوادگی در محله یهودی نشین کوونو.

دو برادر جوان در یک عکس خانوادگی در محله یهودی نشین کوونو. یک ماه بعد، آنها به اردوگاه مایدانک تبعید شدند. کوونو، لیتوانی، فوریه 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Shraga Wainer
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Two young brothers, seated for a family photograph in the Kovno ghetto. [LCID: 06546]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.