جزئیات
عکس ها

سربازان آمریکایی پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، وارد این اردوگاه می شوند.

سربازان آمریکایی پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، وارد این اردوگاه می شوند. بوخنوالت، آلمان، پس از 11 آوریل 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

American soldiers enter the Buchenwald concentration camp following the liberation of the camp. [LCID: 09807]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.