جزئیات
عکس ها

سربازان آمریکایی پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، وارد این اردوگاه می شوند.

سربازان آمریکایی پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، وارد این اردوگاه می شوند. بوخنوالت، آلمان، پس از 11 آوریل 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

American soldiers enter the Buchenwald concentration camp following the liberation of the camp. [LCID: 09807]