جزئیات
عکس ها

نمایی از کنیسه قدیمی در آخن پس از ویران شدن آن در "شب شیشه های شکسته".

نمایی از کنیسه قدیمی در آخن پس از ویران شدن آن در "شب شیشه های شکسته". آخن، آلمان. این عکس حدود 10 نوامبر 1938 گرفته شده است.


  • Stadtarchiv Aachen

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

View of the old synagogue in Aachen after its destruction on Kristallnacht. [LCID: 38041]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.