جزئیات
عکس ها

والدمار هوفن، پزشک ارشد اس اس در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، هنگام محاکمه اش در برابر دادگاه نظامی آمریکایی.

والدمار هوفن، پزشک ارشد اس اس در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، هنگام محاکمه اش در برابر دادگاه نظامی آمریکایی. هوفن بر زندانیان آزمایش های پزشکی انجام داده بود. نورنبرگ، آلمان، 23 ژوئن 1947.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Waldemar Hoven, head SS doctor at the Buchenwald concentration camp, during his trial before an American military tribunal. [LCID: 43034]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.