جزئیات
عکس ها

غیرنظامیان لهستانی کنار قسمتی از دیواری که محله یهودی نشین ورشو را از بقیه شهر جدا می کرد، راه می روند.

غیرنظامیان لهستانی کنار قسمتی از دیواری که محله یهودی نشین ورشو را از بقیه شهر جدا می کرد، راه می روند. ورشو، لهستان، 1941-1940.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Polish civilians walk by a section of the wall that separated the Warsaw ghetto from the rest of the city. [LCID: 78390]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.