جزئیات
عکس ها

علامت هشدار دهنده خارج از اردوگاه موقت برندونک مبنی بر اینکه کسانی که بدون اجازه وارد اردوگاه می شوند، هدف گلوله قرار خواهند گرفت.

علامت هشدار دهنده خارج از اردوگاه موقت برندونک مبنی بر اینکه کسانی که بدون اجازه وارد اردوگاه می شوند، هدف گلوله قرار خواهند گرفت. برندونک، بلژيک، 1944-1940.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A sign outside the Breendonk transit camp warning that trespassers will be shot. [LCID: 10348]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.