قطعه فیلم های تاریخی

پیامد آزادسازی یک اردوگاه بیگاری در آلمان

در هانوفر، يکی از شهرهای صنعتی بزرگ شمال آلمان، سه اردوگاه بزرگ بیگاری وجود داشت. هر سه اردوگاه قسمتی از مجموعه اردوگاه کار اجباری نوینگام به شمار می رفتند. در اوايل آوريل 1945، نيروهای آمريکايی وارد هانوفر شدند و زندانیان بازمانده اردوگاه را آزاد کردند. واحد مخابرات ارتش آمريکا اندکی پس از آزادسازی فیلمی از يکی از اردوگاه های هانوفر تهيه کرد. نيروهای آمريکایی به بازماندگان اردوگاه غذا می دادند و از شهروندان آلمانی می خواستند تا در دفن مرده ها به آنها کمک کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.