بازگشت به مطلب

نقشه های متحرک

نجات

با وجود ترس یا بی تفاوتی اکثر اروپائیان، تعدادی اندک از افراد شجاع جان خود را برای کمک به یهودیان اروپای تحت اشغال نازی ها به خطر انداختند. عملیات نجات به شکل های مختلف صورت می گرفت. در پاییز 1943، جنبش مقاومت دانمارک تقریباً تمام جمعیت یهودی این کشور را با قایق از آب عبور داده و به محل امنی در کشور بی طرف سوئد برد. در سایر کشورها، کلیساها، پرورشگاه ها و خانواده ها یهودیان را مخفی می کردند و یا به افراد مخفی شده کمک می رساندند. دیپلمات سوئدی رائول والنبرگ و سایر افراد شجاعانه برای نجات یهودیان تلاش کردند. با این حال، این اعمال که خاستگاه شان وجدان و شجاعت افراد بود، فقط درصد كمی از افراد محکوم به نابودی را نجات داد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.