فردریش انگلس

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
نهضت سوسیالیستی را نمی توان خاموش ساخت؛ برعکس، قوانین ضدسوسیالیستی... آموزش انقلابی کارگران آلمانی را کامل خواهد کرد.
-" آیا اروپا خلع سلاح خواهد شد؟"، 1893


آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
فردریش انگلس (1895-1820)، فیلسوف و اقتصاددان سیاسی در بارمنِ آلمان به دنیا آمد. او که فرزند ارشد یک کارخانه دار بود، مدتی در کارخانه پدرش در منچسترِ انگلستان مشغول به کار شد. فردریش در آنجا شاهد تنگدستی کارگران شهرنشین بود و بعدها در کتاب خود، شرایط طبقه کارگر در انگلستان که در سال 1847 به چاپ رسید، به شرح وضعیت اسفبار آنان پرداخت. او در سال 1844 شروع به نوشتن در یک روزنامه رادیکال کرد که کارل مارکس سردبیر آن بود.

انگلس همراه با مارکس نخستین کتاب های سوسیالیستی و سپس کمونیستی، از جمله اصول کمونیسم (1847) را نگاشتند. او بارها مجبور شد کشور محل اقامت خود را تغییر دهد تا پس از انتشار رساله هایی که استثمار کارگران و کشاورزان سراسر اروپا را در پی انقلاب صنعتی محکوم می کرد، بیرون رانده نشود. آثار نویسندگان و فیلسوفان کمونیست در صدر فهرست کتاب هایی قرار داشت که باید سوزانده می شد. تحریک کنندگان کتابسوزان در آلمان نازی بلافاصله آثار انگلس را مورد هدف قرار دادند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.