گزیده

نهضت سوسیالیستی را نمی‌توان خاموش ساخت؛ برعکس، قوانین ضدسوسیالیستی... آموزش انقلابی کارگران آلمانی را کامل خواهد کرد.
-" آیا اروپا خلع سلاح خواهد شد؟"، ۱۸۹۳

آثار سوزانده شده

تمام آثار وی که پیش از ماه مه ۱۹۳۳ منتشر شده بود

فردریش انگلس

فردریش انگلس (۱۸۹۵-۱۸۲۰)، فیلسوف و اقتصاددان سیاسی در شهر بارمنِ آلمان به دنیا آمد. او که فرزند ارشد یک کارخانه‌دار بود، مدتی در کارخانه‌ی پدرش در منچسترِ انگلستان مشغول به کار شد. فردریش در آنجا شاهد تنگدستی کارگران شهرنشین بود و بعدها در کتاب خود، وضع طبقه کارگر در انگلستان که در سال ۱۸۴۵ به چاپ رسید، به شرح وضعیت اسفبار آنان پرداخت. او در سال ۱۸۴۴ شروع به نوشتن در روزنامه‌ای تندرو، به سردبیری کارل مارکس کرد. 

انگلس همراه با مارکس نخستین کتاب‌های سوسیالیستی و سپس کمونیستی، از جمله اصول کمونیسم (۱۸۴۷) را نگاشتند. او پس از انتشار رساله‌هایی که استثمار کارگران و کشاورزان سراسر اروپا را در پی انقلاب صنعتی محکوم می‌کرد،بارها مجبور شد کشور محل اقامت خود را برای فرار از تبعید تغییر دهد. آثار نویسندگان و فیلسوفان کمونیست در صدر فهرست کتاب‌هایی قرار داشت که باید سوزانده می‌شدند. آثار انگلس، بلافاصله در لیست طراحان کتابسوزان در آلمان نازی قرار گرفتند.