کارل مارکس

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
برای ایجاد این آگاهی کمونیستی در مقیاس وسیع و... تغییر و دگرگونی انسان ها در مقیاس وسیع، انقلاب... ضروری است؛ پس این انقلاب ضروری است، نه تنها به این دلیل که طبقه حاکم را به هیچ شکل دیگری نمی توان سرنگون ساخت، بلکه از این جهت که طبقه ای که آن را سرنگون می کند، فقط از طریق انقلاب می تواند خود را از تمام پلیدی های اعصار برهاند و شایسته بنیان نهادن یک جامعه جدید باشد.
- ایدئولوژی آلمانی، 1845، چاپ اول در سال 1932


آثار سوزانده شده
تمام آثار

چکیده
کارل مارکس (1883-1818)، نظریه پرداز سیاسی، در شهر تریر آلمان به دنیا آمد. اگرچه هر دو پدربزرگ کارل، خاخام بودند، پدر او هشت فرزند خود را در سال 1824 به آیین پروتستان گروانید. کارل مارکس جوان بعدها اعلام کرد که ملحد است. او هنگامی که دانشجو بود، می خواست شاعر و نمایشنامه نویس شود. مارکس در دانشگاه برلین به مطالعه فلسفه هگلی پرداخت و به علم اقتصاد علاقمند شد. بعدها، هنگام زندگی در پاریس، با فردریش انگلس آشنا شد و بقیه عمر خود را تحت حمایت مالی او سپری کرد. آنها همراه با هم مانیفست حزب کمونیست را در سال 1848 منتشر کردند که نقدی بنیادستیزانه از طبقه مرفه جامعه و فراخوانی به همکاری بین المللی پرولتاریا به شمار می رفت. مارکس پس از بیرون رانده شدن از بروکسل، کلن و پاریس، سرانجام در لندن سکونت گزید. او تا هنگام مرگ به عنوان یک تبعیدی بدون ملیت در آنجا زیست.

هرچند که نگرش مارکس نسبت به یهودیت را در بهترین شکل، پر ضد و نقیض، و در بدترین حالت، خصمانه توصیف کرده اند، اما کتاب های او به دلیل میراث یهودی و همچنین ایدلوژی سوسیالیستی او، در مراسم کتابسوزان سال 1933 سوزانده شدند. مارکس در نوشته های نخستِ هیتلر نیز یک دشمن ایدئولوژیکی نام گرفته بود. جای تعجب نداشت که نام او در "سوگند آتش" به طور اخص به عنوان مروج اختلاف طبقاتی برده شد. کتاب های مارکس با عنوان های سرمایه و مانیفست حزب کمونیست که نشانگر طرح کلی نظام جهانی کمونیستی و از متداول ترین متون آلمانی ترجمه شده به شمار می رفتند، از جمله آثار سوزانده شده به دست دانشجویان بودند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.