جزئیات
اشیاء باقیمانده

انجيل پیدا شده پس از آزادسازی اردوگاه

نيروهای شوروی در آوريل 1945 اردوگاه زاکسنهاوزن را آزاد كردند. سربازان شوروی در اردوگاه اين نسخه آلمانی تورات و انجيل را كنار جسد یک زندانی که از اعضای فرقه مذهبی شاهدان يهوه بود، پيدا كردند. این انجيل برای بازماندگان خانواده زندانی فرستاده شد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Bible found at liberation [LCID: 1998dn17]