جزئیات
اشیاء باقیمانده

شمعدانهايی كه توسط پناهندگان يهودی اهل لهستان به ويلنا برده شد

يك جفت شمعدان خريداری شده در لهستان كه عصر روزهای جمعه در مراسم سَبَت يهوديان از آن استفاده می شد. پناهندگان يهودی اهل لهستان، هنگام گریز از تهاجم آلمانی ها به لهستان در 1939، اين شمعدانها را با خود به ویلنا بردند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections
  • Sarah Landesman - From the USHMM exhibition Flight and Rescue

اشتراک

Candlesticks taken to Vilna by Polish Jewish refugees [LCID: 2000h68v]