جزئیات
اشیاء باقیمانده

قایق نجات دانمارکی

این قایق، که "سان شاین" ("لوریفاکس" سابق) نامیده می شد، در طول جنگ جهانی دوم برای انتقال پناهندگان دانمارکی از دانمارک تحت اشغال آلمان به کشور بی طرف سوئد مورد استفاده قرار می گرفت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Danish rescue boat [LCID: 19986oym]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.