جزئیات
اشیاء باقیمانده

طومارهای تورات كه مورد بی حرمتی واقع شدند

اين طومارهای تورات - یکی متعلق به کنیسه وين و دیگری از کنیسه ماربورگ - طی "شب شيشه های شكسته"، پوگروم ضد یهودی خشونت بار در 9 و 10 نوامبر 1938، مورد بی حرمتی واقع شدند. این پوگروم در سراسر آلمان - که در آن زمان شامل اتريش و منطقه زودتنلند چكوسلواكی نیز می شد- رخ داد. طومارهايی كه در اينجا نشان داده شده اند به دست آلمانی ها بازيابی و تا بعد از جنگ محفوظ نگهداشته شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Desecrated Torah scrolls [LCID: 19982z6q]