Election poster [LCID: 1998uzvr]
جزئیات
اشیاء باقیمانده

پوستر انتخاباتی

این پوستر انتخاباتی آلمانی ها را فرا می خواند تا به نفع کاندیداهای برگزیده هیتلر برای رایشستاگ (پارلمان آلمان) رأی بدهند. در این پوستر اقدامات هیتلر شرح داده شده است، و در بخشی از آن چنین آمده: "در عرض 8 ماه، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار آلمانی مجدداً صاحب شغل و معاش شده اند! جنگ طبقاتی و حزبی از میان رفته است! بلشوویک ها تار و مار شده اند. تبعیض و جانبداری بیش از حد از فرد یا گروهی خاص برچیده شده است! حکومت رایش مبتنی بر نظم و خلوص حکمفرما شده است. یک ملت. یک رایش. یک رهبر. این است دستاورد هیتلر..."


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.