جزئیات
اشیاء باقیمانده

دامن هانا مولر در اردوگاه كار اجباری

اين دامن در سال 1944 در اردوگاه كار اجباری آشويتس به هانا مولر داده شده بود. او از لبه دامن جیب درست کرد و به این ترتیب آن را تغییر داد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Hana Mueller's concentration camp skirt [LCID: 1998zifv]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.