جزئیات
اشیاء باقیمانده

برگه ضمیمه ای که در نقشه خبری نیروهای مسلح برای سربازان آمریکایی منتشر شده بود.

برگه ضمیمه ای که برای سربازان آمریکایی تهیه شده بود. در این نمودار که در نسخه برون مرزی "نقشه خبری نیروهای مسلح" منتشر شده بود، کیفرخواست علیه متهمان دادگاه نورنبرگ شرح داده شده است. 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Insert for American soldiers published in Newsmap for the Armed Forces [LCID: 2005ib02]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.