جزئیات
اشیاء باقیمانده

برگه ضمیمه ای که در نقشه خبری نیروهای مسلح برای سربازان آمریکایی منتشر شده بود.

برگه ضمیمه ای که برای سربازان آمریکایی تهیه شده بود. در این نمودار که در نسخه برون مرزی "نقشه خبری نیروهای مسلح" منتشر شده بود، کیفرخواست علیه متهمان دادگاه نورنبرگ شرح داده شده است. 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Insert for American soldiers published in Newsmap for the Armed Forces [LCID: 2005ib02]