جزئیات
اشیاء باقیمانده

برگه ضمیمه ای که در نقشه خبری نیروهای مسلح برای سربازان آمریکایی منتشر شده بود.

برگه ضمیمه ای که برای سربازان آمریکایی تهیه شده بود. در این نمودار که در نسخه برون مرزی "نقشه خبری نیروهای مسلح" منتشر شده بود، کیفرخواست علیه متهمان دادگاه نورنبرگ شرح داده شده است. 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Insert for American soldiers published in Newsmap for the Armed Forces [LCID: 2005ib02]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.