جزئیات
اشیاء باقیمانده

چاقوی ساخته شده به دست يونا ويگوچكا ديكمان

يونا ويگوچكا ديكمان، بعد از اينكه نیروهای اس اس او را در نوامبر 1944 برای بیگاری از آشويتس به يک كارخانه هواپيما سازی در فرايبورک آلمان فرستادند، این چاقوی جیبی را از آلومينيوم و قطعه ای از اره ساخت. او از اين چاقو استفاده می کرد تا جيره نان روزانه خود را دو قسمت کند و به این ترتیب مهلت استفاده از آن را افزایش دهد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Knife made by Yona Wygocka Dickmann [LCID: 1998n7qc]