جزئیات
اشیاء باقیمانده

نقشه ای تحت عنوان "اعدام های يهوديان توسط واحد سیار کشتار A"

به همراه این نقشه، يک گزارش سری بدون تاريخ به زبان آلمانی در مورد قتل عام يهوديان توسط "واحد سیار کشتار A" وجود داشت. این نقشه به عنوان مدرک از سوی گروه های دادستانی آمريکایی و انگليسی در دادگاه نظامی بين المللی در نورنبرگ ارائه شد. اين سند با عنوان "اعدام های يهوديان توسط واحد سیار کشتار A" و با مُهر "مطلب سری رایش"، تعداد يهوديان اعدام شده را (که به شکل تابوت نشان داده شده اند) در کشورهای منطقه بالتيک و بلاروس تا اواخر سال 1941 نشان می دهد. در نوشته قسمت پايين آمده است که "تعداد تقریبی يهوديان موجود 128 هزار نفر [بود]."


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Map titled "Jewish Executions Carried Out by Einsatzgruppen A" [LCID: 200509wu]