جزئیات
اشیاء باقیمانده

نقشه ای تحت عنوان "اعدام های يهوديان توسط واحد سیار کشتار A"

به همراه این نقشه، يک گزارش سری بدون تاريخ به زبان آلمانی در مورد قتل عام يهوديان توسط "واحد سیار کشتار A" وجود داشت. این نقشه به عنوان مدرک از سوی گروه های دادستانی آمريکایی و انگليسی در دادگاه نظامی بين المللی در نورنبرگ ارائه شد. اين سند با عنوان "اعدام های يهوديان توسط واحد سیار کشتار A" و با مُهر "مطلب سری رایش"، تعداد يهوديان اعدام شده را (که به شکل تابوت نشان داده شده اند) در کشورهای منطقه بالتيک و بلاروس تا اواخر سال 1941 نشان می دهد. در نوشته قسمت پايين آمده است که "تعداد تقریبی يهوديان موجود 128 هزار نفر [بود]."


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Map titled "Jewish Executions Carried Out by Einsatzgruppen A" [LCID: 200509wu]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.