جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه چهارم از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

چهارمین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی یالمار شاخت، کارل دونیتس، بالدور فون شیراخ، فریتس زاوکل، آلبرت اسپیر، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Page 4 of International Military Tribunal program [LCID: 20055nj0]