جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه پنجم از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

پنجمین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی آلبرت اسپیر، فرانتس فون پاپن، آلفرد یودل، کنستانتین فون نویرات، آرتور زایس اینکوارت، اریش ردر و هانس فریچه، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Page 5 of International Military Tribunal program [LCID: 200561f0]