جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه پنجم از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

پنجمین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی آلبرت اسپیر، فرانتس فون پاپن، آلفرد یودل، کنستانتین فون نویرات، آرتور زایس اینکوارت، اریش ردر و هانس فریچه، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

Page 5 of International Military Tribunal program [LCID: 200561f0]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.