جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحات كتاب دعا به زبان عبری كه در "شب شیشه های شکسته" آسیب دید

صفحاتی كه در این عكس دیده می شود متعلق به كتاب دعا به زبان عبری است كه طی پوگروم "شب شيشه های شكسته" در 9 و 10 نوامبر 1938 از بين رفتند. اين صفحات هنگام ویرانی کنیسه بوبنهاوزن آلمان، در اثر آتش آسيب ديده اند. انجمن يهودی "گيسن" در سال 1989 اين صفحات را به موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده اهدا کرد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Pages of Hebrew prayer books damaged during Kristallnacht [LCID: 1999fqxo]