جزئیات
اشیاء باقیمانده

کارت ورود بازدیدکنندگان

کارت ورود ویژه جایگاه بازدیدکنندگان در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ. این کارت ها را اغلب چندین نفر به صورت مشترک مورد استفاده قرار می دادند تا این دادرسی های قانونی و تاریخی را به نوبت از نزدیک مشاهده کنند.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Visitor pass [LCID: 2005fxny]