قطعه فیلم های تاریخی

اعتراضات ضد نازی

آدولف هیتلر در ژانویه 1933 به مقام صدراعظمی آلمان رسید. اندكی پس از آن، اعمال رعب انگیزی علیه مخالفان نازیسم آغاز شد: یهودیان هدف اصلی این کمپین ها بودند. بسیاری از یهودیان مورد تحقیر همگانی قرار می گرفتند یا دستگیر می شدند و سایر یهودیان نیز مجبور به رها کردن مقام و منصب خود بودند. اقدامات ضد یهودی در اول آوریل 1933 با بایکوت مكانهای تجاری متعلق به یهودیان به اوج خود رسید. این قطعه فیلم راهپیمایی ضد نازی را نشان می دهد كه توسط یهودیان در شیكاگو انجام شد.

نسخه كامل

  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.