قطعه فیلم های تاریخی

اعتراضات ضد نازی

آدولف هیتلر در ژانویه 1933 به مقام صدراعظمی آلمان رسید. اندكی پس از آن، اعمال رعب انگیزی علیه مخالفان نازیسم آغاز شد: یهودیان هدف اصلی این کمپین ها بودند. بسیاری از یهودیان مورد تحقیر همگانی قرار می گرفتند یا دستگیر می شدند و سایر یهودیان نیز مجبور به رها کردن مقام و منصب خود بودند. اقدامات ضد یهودی در اول آوریل 1933 با بایکوت مكانهای تجاری متعلق به یهودیان به اوج خود رسید. این قطعه فیلم راهپیمایی ضد نازی را نشان می دهد كه توسط یهودیان در شیكاگو انجام شد.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک