قطعه فیلم های تاریخی

شرایط محله یهودی نشین ورشو

نازی ها در اواسط ماه نوامبر 1940 محله یهودی نشین ورشو را مسدود کردند. ازدحام بیش از حد و کمبود غذا- که آلمانی ها باعث و بانی آن بودند- منجر به افزایش میزان مرگ و میر در محله شد. حدود 30 درصد از جمعیت ورشو در 4/2 درصد از شهر گنجانده شده بودند. آلمانی ها فقط 181 کالری در روز جیره غذایی برای یهودیان تعیین کرده بودند. تا ماه اوت 1941، ماهیانه بیش از 5000 نفر بر اثر گرسنگی یا بیماری از میان رفتند.


برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film

اشتراک