قطعه فیلم های تاریخی

سخنرانی کمپین هیتلر

حامیان نازی ها در یک تظاهرات انتخاباتی در والدنبورک آلمان راهپیمایی برگزار می کنند. هیتلر در سخنرانی خود جمهوری وایمار را مورد حمله قرار داده و قول می دهد که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، نظام پارلمانی را منحل كند.

نسخه كامل

[موسیقی گروهی و فریاد شادی؛ اجرای سرود هرست وسل(سرود حزب نازی)]آدولف هیتلر: بیش از 14 سال است که این احزاب به آزادی آلمان تجاوز کرده اند و با چماق بر سر آلمان ها کوبیده اند. اگر به ناسیونال سوسیالیست ها رأی دهید، در کمتر از دو یا سه ماه این رعب و وحشت از میان خواهد رفت.


  • British Movietone News Ltd.

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.