قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی مایدانک

در ژوئیه 1944، نیروهای شوروی اردوگاه مرگ مایدانک را آزاد ساختند. "کمیته لهستانی-روسی تحقیق در خصوص جنایات نازی ها" که به منظور تهیه اسناد و شواهد دال بر اعمال سبعانه نازی ها طی اشغال لهستان توسط آلمان ایجاد شده بود، دستور داد تا به عنوان بخشی از تلاش های خود مبنی بر بررسی کشتارهای دسته جمعی نازی ها در مایدانک، اجساد را از زیر خاک اردوگاه درآورند. این کمیته بعدها یافته های خود را در 16 سپتامبر 1944، به زبان های لهستانی، روسی،انگلیسی و فرانسوی در مسکو منتشر کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.