قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی مایدانک

در ژوئیه 1944، نیروهای شوروی اردوگاه مرگ مایدانک را آزاد ساختند. "کمیته لهستانی-روسی تحقیق در خصوص جنایات نازی ها" که به منظور تهیه اسناد و شواهد دال بر اعمال سبعانه نازی ها طی اشغال لهستان توسط آلمان ایجاد شده بود، دستور داد تا به عنوان بخشی از تلاش های خود مبنی بر بررسی کشتارهای دسته جمعی نازی ها در مایدانک، اجساد را از زیر خاک اردوگاه درآورند. این کمیته بعدها یافته های خود را در 16 سپتامبر 1944، به زبان های لهستانی، روسی،انگلیسی و فرانسوی در مسکو منتشر کرد.


  • National Archives - Film

اشتراک