قطعه فیلم های تاریخی

آتش سوزی رایشتاگ

این فیلم ساختمان رایشتاگ (پارلمانی آلمان) را روز پس از به آتش کشیده شدن نشان می‌دهد. هیتلر که کمونیست‌ها را در این رویداد مقصر می‌دانست، ضمانت‌های قانونی را به تعلیق درآورد و معاونین سوسیالیست و کمونیست را از پارلمان اخراج کرد. در این زمان حکومت نازی، اردوگاه‌های کار اجباری را نیز به عنوان نهاد‌های دائمی برای نگهداری مخالفین سیاسی برپا کرده بود.

نسخه كامل

شما در آنجا رایشتاگ، ساختمان پارلمان آلمان در برلن را می‌بینید که به دلیل آتش‌سوزی، آسیب جدی دیده است. سالن اصلی که در آن معاونین مذاکرات خود را انجام می‌دادند بیشترین صدمه را در این حریق بزرگ دیده است. پس از برگزاری انتخابات عمومی که در راه است، پارلمان باید در جای دیگری ساختمانی موقت پیدا کند. شعله‌های آتش به کسی احترام نمی‌گذارد و صندلی خود رئیس جمهور هیندنبورگ نیز از بین رفت. هیتلر که اکنون صدر اعظم شده است اعلام کرده که آتش سوزی نقشه‌ی کمونیست‌ها بوده و قصد آنها نشان دادن علامتی برای آغاز شورش بلشویستی در سرتاسر کشور است. در نتیجه، آلمان تحت حکومت نظامی قرار گرفت و فرمانی با هدف تخریب کامل کمونیسم امضا شد .


  • British Movietone News Ltd.
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.