قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی بوخنوالت

اردوگاه بوخنوالت یکی از بزرگترین اردوگاه های کار اجباری بود. نازی ها آن را در سال 1937 در ناحیه ای مشجر در شمال غربی وایمار - مرکز آلمان- بنا کردند. نیروهای ایالات متحده اردوگاه بوخنوالت را در 11 آوریل 1945 آزاد ساختند. آنها هنگام ورود به اردوگاه با بیش از 20000 زندانی مواجه شدند. این قطعه فیلم نمایشگر صحنه هایی است که فیلمبرداران آمریکایی از اردوگاه، بازماندگان و ورود کامیون های صلیب سرخ تهیه کرده اند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک