خینکا شوارتزبارد فلمن  Chinka Schwarzbard Felman

خینکا شوارتزبارد فلمن Chinka Schwarzbard Felman

تاریخ تولد: 1891

اُسترو مازویتسکا, لهستان

خینکا یکی از شش فرزند خانواده‌ای یهودی و مذهبی و یدیش زبان بود که در شهر اُسترو مازویتسکا جایی که پدرش شراب سازی داشت زندگی می کردند. او در سال ۱۹۱۰ با افرایم ایزاک فلمن ازدواج کرد و چند سال بعد، به سوکولوف پادلاسکی، نقل مکان کردند. وی در اداره‌ی فروش غلات به همسرش کمک می‌کرد. خانواده‌ی فلمن هفت فرزند داشتند که دو نفر از آنها در کودکی فوت کردند.

۱۹۳۳-۳۹: شوهر خینکا در سال ۱۹۳۵ فوت کرد و او با کمک فرزندانش کسب و کارشان را اداره می کرد. در همان سال، دختر بزرگترش به فلسطین مهاجرت کرد. هنگامی که آلمان در روز ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، پسرش فیشل برای خدمت در ارتش لهستان آنها را ترک کرد. در ۲۰ سپتامبر، سربازان آلمانی وارد شهر شدند و مدتی بعد کنیسه اصلی را به آتش کشیدند. پسرش مندل در نوامبر به بیالیستوک بخش اشغال شده توسط شوروی رفت.

۱۹۴۰-۴۲: خینکا همراه با دو فرزند کوچکترش یعنی سارای ۱۷ ساله و مویشه ۱۴ ساله در خانه باقی ماند. آلمانی‌ها فروشگاه حبوبات خانواده را مصادره کردند. در ۲۸ سپتامبر سال ۱۹۴۱، آلمانی ها گتویی را احداث کرده و یهودیان شهر را در آن جا جمع کردند. حدود یک سال بعد، در مهمترین تعطیلات دین یهود، روز یوم کیپور‌ (روزه) ، آلمانی‌ها شروع کردند به دستگیری و جمع‌آوری مردم در گتو. اشخاصی که مقاومت می کردند یا سعی می کردند مخفی شوند، با شلیک گلوله کشته می شدند. خینکا، سارا و مویشه در واگن باری قطار جمع‌ شدند.

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۴۲، خینکا، سارا و مویشه به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. آنها در مدت کوتاهی بعد از رسیدن به اردوگاه با گاز خفه شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.