ادیت گلدمن بایلاوسکی  Edith Goldman Bielawski

ادیت گلدمن بایلاوسکی Edith Goldman Bielawski

تاریخ تولد: 1917

Unknown

پدر و مادر ادیت مالک یک کارخانه پنبه در شهر ولگراف [در لهستان] بودند. خانواده‌ی گلدمن، یک خانواده کاملا مذهبی بود. در همین راستا ادیت، برادر و سه خواهرش، با آموزش جدی برای رعایت روز سبت، تعطیلات یهودی‌ها و قوانین حلال و حرام غذایی بزرگ شدند.

۱۹۳۳-۳۹: ادیت هم به مدرسه‌ی دولتی می رفت، و هم برای آموزش تاریخ یهود، زبان عبری و کتاب مقدس به مدرسه مذهبی و دخترانه بیت یاکوو می رفت. سرگرمی او بافندگی بود و پس از اتمام دبیرستان، حرفه‌ی لحاف دوزی را آموخت. در اواسط سال ۱۹۳۰، خانواده گلدمن به ورشو، شهری که پدر ادیت در آن یک کارخانه پر احداث کرد، رفتند. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان ها به شهر ورشو حمله کردند و پس از سه هفته ورشو سقوط کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در نوامبر ۱۹۴۰ادیت و خانواده اش را به اجبار به گتوی ورشو بردند. در سال بعد ادیت ۲۴ ساله ازدواج کرد و پس از دو سال زندگی در جو خشن گتو، ادیت و همسرش به شهر خود، ولگراف فرار کردند. در آن جا خانواده‌ای لهستانی راپیدا کردند که موافقت کردند آنها را مخفی کنند.

ادیت و همسرش تا زمان آزادی منطقه توسط نیرو های جماهیر شوروی در ۱۹۴۵، در آن مکان مخفی شده بودند. پس از اتمام جنگ، خانواده بایلاوسکی به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.