گوچا گروسفلد فریدماهر Gucia Grosfeld Frydmacher

گوچا گروسفلد فریدماهر Gucia Grosfeld Frydmacher

تاریخ تولد: 1913

رادوم, لهستان

گوچا در یک خانواده‌ی متوسط یهودی در رادوم، شهری صنعتی که به دلیل کارخانه‌ی جنگ افزارش معروف بود به دنیا آمد. یهودیان زیادی در آن شهر، در صنعت چرم فعالیت داشتند. رادوم جامعه‌ی یهودی بزرگ و فعالی داشت. در خانه گوچا به هر دو زبان ایدیش و لهستانی صحبت می‌شد. گوچا مدرسه را در رادوم به پایان رساند.

۱۹۳۳-۳۹: گوچا در جوانی با بنیامین فریدماهر، یک دباغ جوان یهودی از لوبلین که مرتباً برای دیدار با خانواده‌اش به رادوم سفر می‌کرد، آشنا شد. آنها ازدواج کردند و در لوبلین در خانه‌ی مادر بنیامین در آپارتمانی در شماره ۵۰ لوبراتوفسکا اقامت گزیدند. دختر آنها، روت، در اوایل ۱۹۳۸ به دنیا آمد. در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۹، ۱۶ روز پس از حمله‌ی آلمان به لهستان، نیروهای آلمان وارد لوبلین شدند.

۱۹۴۰-۴۲: در ۱۹۴۱ آلمانی‌ها یک گتو در لوبلین برپا کردند. به دباغ خانه‌ی بنیامین که در خارج از گتو قرار داشت، دستور داده شد برای آلمانی‌ها چرم تهیه کند. هنگامی که آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۲ شروع به تخلیه‌ی گتو کردند، آنهایی که در صنایع حیاتی کار نمی‌کردند، اولین کسانی بودند که کشته شده و یا به اردوگاه های کشتار فرستاده شدند. مادر بنیامین در یک بیمارستان همراه با دیگر بیماران کهنسال به گلوله بسته شد و گوچا و دخترش روت، تبعید شدند.

در بهار ۱۹۴۲، گوچا و روت ۴ ساله در اردوگاه مرگ در شرق لهستان کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.