ایسرائل ایتساک کیسیلنیچکی Israel Yitzak Kisielnicki

ایسرائل ایتساک کیسیلنیچکی Israel Yitzak Kisielnicki

تاریخ تولد: 1920

Unknown

ایسرائل جوانترین فرزند از سه فرزند یک خانواده یهودی بود که در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین زندگی می کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می دادند. مادر ایسرائل خانه دار و پدرش تاجر بود و با اسب و واگن برای تجارت به ورشو سفر می کرد. ایسرائل در یک مدرسه ابتدایی دولتی درس می خواند. وی همچنین تحت تعالیم مذهبی بود.

۱۹۳۳-۳۹: چند روز پیش، هنگام حمله آلمان به لهستان بسیاری از بچه های هم سن و سال من که از اشغال لهستان توسط آلمان وحشت داشتند، به اتحاد جماهیر شوروی که در فاصله ۸۳ مایلی شرق قرار داشت فرار کردند. من با پدر و مادرم ماندم. آنها فرزند دیگری نداشتند که در خانه مانده باشد. ما به اطراف شهر نقل مکان کردیم زیرا بمباران خانه‌ی ما را که در مرکز شهر قرار داشت ویران کرده بود. اکنون سربازان آلمانی در کالوشین هستند و برای بی‌حرمتی به یهودیان، ریش تعدادی از آنها را قیچی کرده‌اند.

۱۹۴۰-۴۲: شرایط در کالوشین رو به وخامت است. در ابتدا بعد از بمباران بسیاری از خانواده های یهودی به کنیسه ها، حمام های عمومی یهودیان، کارخانه آبجوسازی و دباغ خانه پناه بردند. سپس آلمانی ها پروژه «اسکان» را در کالوشین آغاز کردند و صدها یهودی را از شهرهای دیگر به اینجا آوردند. غذا و ازدیاد جمعیت تبدیل به مشکلی بزرگ شده بود. همه به غذاها هجوم می بردند و شپش و بیماری تیفوس در همه جا در حال شیوع بود.

ایسرائل مدتی قبل از تخلیه گتوها توسط آلمان در اواخر سال ۱۹۴۲ و تبعید ساکنانش به اردوگاه مرگ تربلینکا Treblinka، بر اثر بیماری تیفوس جان خود را از دست داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.