جزئیات
نقشه ها

پیاده روی مرگ از بوداپست، سال 1944


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Death march from Budapest, 1944 [LCID: bud72070]