بازگشت به مطلب

Major Nazi camps in Greater Germany, 1944 [LCID: gge72050]
جزئیات
نقشه ها

اردوگاه های اصلی نازی ها در آلمان بزرگ، 1944

پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939، سیستم اردوگاهی نازی ها به دلیل اهمیت بیگاری در تولیدات جنگی به سرعت گسترش یافت. کمبود نیروی کار در اقتصاد جنگی آلمان پس از شکست این کشور در نبرد استالین گراد در سال های 1943-1942، وضعیتی بحرانی ایجاد کرد. و این امر باعث افزایش استفاده از زندانیان اردوگاه های کار اجباری به عنوان کارگران مجانی در صنایع جنگ افزارسازی آلمان شد. بویژه در سال های 1943 و 1944، صدها اردوگاه فرعی در داخل یا نزدیک کارخانجات صنعتی ساخته شد. اردوگاه های فرعی معمولاً کوچکتر و تحت سرپرستی اردوگاه های اصلی بودند که زندانیان مورد نیاز آنها را تأمین می کردند. اردوگاه هایی مانند آشویتس در لهستان، بوخنوالت در آلمان مرکزی، گراس- روزن در آلمان شرقی، ناتزوایلر- اشتراتهاف در شرق فرانسه، راونسبروک نزدیک برلین و اشتاتهاف نزدیک دانزینگ در کرانه بالتیک، به مراکز اجرایی شبکه های عظیم اردوگاه های بیگاری فرعی تبدیل شدند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.