جزئیات
نقشه ها

آزار و اذيت كولی ها، سالهای 1945-1939

كولی ها از جمله گروه هايی بودند كه حکومت نازی آنها را به دلایل نژادی جدا کرده و مورد آزار و اذيت قرار می داد. كولی ها را زندانی يا تبعيد می كردند، آنها را به انجام كارهای اجباری می گماشتند يا به اردوگاه های مرگ می فرستادند. واحدهای سیار کشتار نیز دهها هزار كولی را در مناطق شرقی تحت اشغال آلمان به قتل رساندند. سرنوشت کولی ها و يهوديان بسيار شبيه به هم بود. تعيين تعداد كشته شدگان کولی ها در طول هولوكاست مشكل است. چنین برآورد می شود كه حدود 200 تا 500 هزار نفر از تعداد تقریبی یک میلیون كولی كه پیش از جنگ ساكن اروپا بودند، به دست آلمان ها و متحدان آنها كشته شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

بازگشت به مطلب

Persecution of Roma (Gypsies), 1939-1945 [LCID: eur72110]