تاریخ شفاهی

امانوئل (منی) مندل از سفر «قطار کاشتنر» به برگن-بلزن می‌گوید

مادر امانوئل یک آوازخوان مذهبی بو که پس از تولد امانوئل، یکی از پیشروان آوازخانی مذهبی در بوداپست شد. آلمان در مارس ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کرد. ماه مه سال ۱۹۴۴، تبعید سازمان یافته‌ی یهودی‌ها از مجارستان به اردوگاه آشویتس در لهستان اشغالی آغاز شد. امانوئل و مادرش در قطاری بودند که توسط یک فعال صهیونیست به نام رزسو کاشتنر سازماندهی شده و ۱۶۰۰ یهودی مجارستانی به عنوان بخشی از برنامه‌ی تبادل به کشورهای بی طرف فرستاده می‌شدند. قطار به اردوگاه برگن-بلزن رسید. مسافران قبل از فرستاده شدن به سوئیس، در آنجا نگهداری می‌شدند. پس از پایان جنگ، امانوئل و مادرش به فلسطین رفتند. آنها به پدر امانوئل پیوستند و سپس به ایالات متحده مهاجرت کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.