تاریخ شفاهی

فریا (آلیس) لانگ روزن Freya (Alice) Lang Rosen

زمانی که فریا ۶ ساله بود، آلمانی‌ها خانواده او را به اردوگاه گورس در فرانسه و سپس به ریوسالتس تبعید کردند. صلیب سرخ فرانسه، فریا را از اردوگاه خارج کرد و با گذاشتن او را در مجتمع کودکان و یک صومعه و سپس در چندین خانواده‌ی کاتولیک، از دید آلمانی‌ها پنهان کرد. پس از آزادی، او به یک مجتمع کودکان در نزدیکی پاریس فرستاده شد که یک خاخام، کودکان یهودی را از سرتاسر فرانسه در آنجا جمع کرده بود. پدرش مسیر او را دنبال کرد و در سال ۱۹۴۶ او را یافت و در آلمان به او ملحق شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.