جزئیات
عکس ها

رژه در حمایت از جنبش نازی ها طی مبارزات انتخاباتی سال 1932.

رژه در حمایت از جنبش نازی ها طی مبارزات انتخاباتی سال 1932. برلین، آلمان، 11 مارس 1932.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

A march supporting the Nazi movement during an election campaign in 1932. [LCID: 45103]