جزئیات
عکس ها

گرترودا بابیلینسکا به همراه میکائیل استولوویتسكی- پسربچه یهودی که توسط او مخفی شده بود.

گرترودا بابیلینسکا به همراه میکائیل استولوویتسكی- پسربچه یهودی که توسط او مخفی شده بود. ید وشم، او را در زمره "پارسایان در میان ملل" قرار داد. ویلنا، 1943.


  • Gay Block and Malka Drucker

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Gertruda Babilinska with Michael Stolovitzky, a Jewish boy she hid. [LCID: 00901]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.