جزئیات
عکس ها

یکی از قربانیان آزمایش های پزشکی نازی ها در اردوگاه کار اجباری داخائودر آب یخ زده فرو رفته است.

یکی از قربانیان آزمایش های پزشکی نازی ها در اردوگاه کار اجباری داخائودر آب یخ زده فرو رفته است. زیگموند راشر، پزشک اس اس بر این آزمایش نظارت می کند. آلمان، 1942.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A victim of a Nazi medical experiment is immersed in icy water at the Dachau concentration camp. [LCID: 29121]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.