جزئیات
عکس ها

تابلویی روی یک کیوسک تلفن در مونیخ که یهودیان را از استفاده از تلفن عمومی منع می کند.

تابلویی روی یک کیوسک تلفن در مونیخ که یهودیان را از استفاده از تلفن عمومی منع می کند. مونیخ، آلمان، 1942.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Sandor Kvassay

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Sign on a phone booth in Munich that prohibits Jews from using the public telephone. [LCID: 64098]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.