جزئیات
عکس ها

تصویری از یک کتاب ویژه کودکان.

تصویری از یک کتاب ویژه کودکان. عنوان ها چنین است: "یهودیان مسبب بدبختی های ما هستند" و "چگونه یهودیان تقلب می کنند." آلمان، 1936.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو
Illustration from a German antisemitic children's book titled "Trust No Fox in the Green Meadow and No Jew on his Oath" (translation ... [LCID: 10640f]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.